آینده پژوهی در روان شناسی

اطلاعات و مقاله های روان شناسی و آینده پژوهی سلامت روان

جلال مرادی

روان شناس بالینی

 

حاملگي با تغييرات فيزيولوژيك و عوارضي كه به همراه دارد، همچنين تغييرات رواني خاص اين دوران و پيدايش نگراني هاي جديد كه به واسطه وجود جنين حاصل مي شود مي تواند رابطه جنسي را نامطلوب جلوه داده و ميل جنسي را شديداً كاهش دهد . فعاليت جنسي طي بارداري تحت تأثير تغييرات فيزيكي و هيجاني و هم چنين عقايد و باورها در اين رابطه قرار مي گيرد، اما بيشتر مشكلات جنسي اين دوران  ناشي از باورها وتصورات غلط و عدم درك صحيح از تغييرات فيزيكي و هيجاني طي حاملگي است.

با توجه به اينكه بارداري مرحله مهمي در زندگي مي باشد، و در اين دوران زن احتياج به حمايت عاطفي بيشتري دارد، با اين حال اطلاعات ناكافي زوجين در زمينه رابطه جنسي در دوران بارداري و وجود نگرش منفي نسبت به مسائل جنسي در اين دوران، باعث بروز مشكلاتي مي شود، به طوري كه كم شدن ارتباط جنسي و يا قطع بدون دليل آن مي تواند باعث كم شدن ارتباط عاطفي و محبت آميز از سوي همسر شده و باعث اضطراب و عدم اعتماد به نفس در مادر گردد.

در تحقيق(حیدری و همکاران   1385) مشخص شد كه 46 % زنان و 43%  همسرانشان نسبت به روابط جنسي در دوران بارداري نگرش مثبت داشتند.  

مشاهدات كلينيكي نشان مي دهد كه بارداري همراه با تغييرات وسيعي در نگرش زوجين از روابط جنسي مي باشد. در تحقیقی که تولر بر روي زنان باردار انجام داد حدود  80 % نگرش مثبت به روابط جنسي در بارداري داشتند. نتایج نشان داد حدود 75 % زنان باردار و60 درصد  همسران آنها نسبت به روابط جنسي در بارداري آگاهي نداشتند و خواستار مشاوره جنسي در دوران بارداري بودند.

 بارتلس در تحقيق خود بر روي 140 زن باردار نشان داد  زنان در رابطه با فعاليت جنسي در دوران بارداري اطلاع كافي نداشتند و اكثر آنها آرزو مي كردند كه كاش مشاوره در اين زمينه  مي توانست به آنها كمك كند.

Eryilmazg  و همكاران در تحقيق روي 238 زن نشان دادند 31% از زنان هيچ آگاهي در رابطه با چگونگي فعاليت جنسي در دوران بارداري نداشتند.

پژوهش حاضر نشان داد حدود 60% زنان با كاهش ميل جنسي در دوران بارداري مواجه بودند كه علت آن را 83%  ترس از صدمه به جنين، 28  % دردناك بودن، 24% ترس از سقط، 24%  ترس از پارگي زودرس كيسه آب، 16 % ترس از زايمان زودرس و6% ترس از عفونت را ذكر كرده اند.  هم چنين 43% همسران زنان باردار كاهش ميل جنسي را در دوران  75% بارداري زنانشان بيان كردند و علل اين كاهش را 23% به هم خوردن اندام همسر ،12 % رعايت همسر در دوران بارداري،  65 % ترس از صدمه به جنين عنوان كردند.

 مطالعه اي مسترز و جانسون 43 زن باردار را مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده كردند كه شوهران برخي از اين زنان شخصاً علاقه جنسي خود را از دست داده بودند. اين زنان بيان كردند كه خودداري شوهرانشان از آميزش جنسي در اواخر سه ماهه دوم يا اوايل سه ماهه سوم بارداري آنها شروع شد در اين زمان بارداري آنها وضوح بيشتري يافته بود. آنها از اين عدم علاقه شوهران نسبت به حالت فيزيكي شان اظهار نگراني كردند و مي ترسيدند كه اين حالت اجتناب به طور دائمي در شوهرانشان باقي بماند به غير از سه نفر تمامي زنها چنين فكر مي كردند كه شوهرانشان به علل زير از آنها دوري مي جويند : به خاطر ظاهر فيزيكي آنها، راحتي شخصي آنها و بالاخره به خاطر ترس از آسيب ديدن جنين

نتايج تحقيق نيز نشان داد که 49%  زنان از اينكه نزديكي براي حاملگي ضرر داشته باشد و منجر به زايمان زودرس و پارگي زودرس كيسه آب شود ترس داشتند . در تحقیق Naim  و همكاران نشان داد كه 45%  اعتقاد داشتند كه نزديكي در بارداري دردناك است، همچنین در  تحقیق Walbroehle  37% زنان باردار باور داشتند كه نزديكي به جنين صدمه مي زند.

 Walbroehl نشان داد كه اكثر خانم ها به علت ترس از صدمه به جنين فعاليت جنسي و ميل جنسي آنها كم مي شود.

 

Hamela  و همكاران رفتار جنسي خانم هاي باردار را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه 50%  از زنان كاهش ميل جنسي در دوران بارداري را گزارش كرده و بيشتر اين زنان در رابطه با مشكلات خود در طي بارداري با پزشك صحبت نكرده بودند.

Dejudicibus  رفتار جنسي 38 زن باردار را در استراليا مورد بررسي قرار داد. نتايج نشان داد كه فعاليت جنسي در دوران بارداري كاهش يافته و خانم هاي باردار خواستار آموزش از طرف كاركنان بهداشتي بودند.

 با توجه به نتايج تحقيق های انجام شده، مشخص مي شود كه متاسفانه زوج ها در رابطه با فعاليت جنسي در بارداري اطلاعات علمي و صحيحي ندارند و اين اطلاعات نيز از طرف پرسنل بهداشتي در دوران بارداري به آنها ارائه نمي شود و از طرفي وجود نگرش هاي منفي در اين زمينه كه ناشي از دريافت اطلاعات غلط از منابع غير علمي مي باشد مزيد بر علت شده و دوران بارداري، محروميت از ارتباط جنسي و عاطفي مي شود و بهداشت رواني خانواده را دچار تزلزل مي كند. بنابراين براي حفظ كيان خانواده بايد به اين امر توجه خاص شود. لذا پيشنهاد مي كنيم اطلاعات صحيح و علمي در رابطه با تغييرات فيزيكي و رواني دوران بارداري از طريق پرسنل بهداشتي ارائه گردد و هم چنين مشاوره جنسي در آموز شهاي دوران بارداري مد نظر قرار گيرد.

البته می توان با رعایت بهداشت جنسی و آموزش لازم در دوران بارداری نیز رابطه جنسی لذت بخشی را داشت آموزش مشاوره جنسی به خانواده می تواند در این زمینه بسیار مفید باشد.

دوره های فراوانی در این زمینه وجود دارد که خانواده ها  با مراجعه با روان شناس و متخصصان حیطه بهداشت روانی و جنسی می تواند یاد بگیرند.

زوج ها در دوره حاملگی تغیراتی در روابط خود تجربه میکنند. روابط جنسی نیز ممکن است در اثر تغییرات فیزیکی و روانشناختی بارداری دستخوش تغییر شود. بطورکلی میتوان گفت حاملگی موجب تغییرات زیادی در احساسات،میل جنسی، تعداد نزدیکی و رضایت جنسی دارد.

عوامل موثربر فعالیت جنسی درطول حاملگی عبارتند از:

1-     الگوهی جنسی پیش از بارداری شامل تعداد و دفعات نزدیکی، رضایت جنسی.

2-     معنی و مفهوم مسایل جنسی ازنظر زن و شوهر.

3-     وضعیت عمومی زن در دوران بارداری.

4-      مشکلات و عوارض دوره بارداری.

5-      ترس از صدمه به جنین و ازدست دادن حاملگی در اثر برقراری رابطه جنسی.

6-      ویژگیهای فرهنگی و باورهای مذهبی و سنتی.

7-      نحوه پاسخ دهی به تغییرات بدنی در حین حاملگی.

اکثر مطالعات علمی نشان دهنده تغییرات میل جنسی زنان در دوره حاملگی است.در یک بارداری طبیعی تا وقتی که زن ازنظرپزشکی سالم است هیچ دلیل خاصی برای محدودکردن فعالیت جنسی وجودندارد.نزدیکی و ارگاسم درحاملگی غالبا" بی خطر است.هرچند تاحدودی خطر آمبولی هوا در اثر فعالیتهای غیرمعمول جنسی مثل فرو بردن زبان و لیسیدن واژن وجوددارد،ولی سایر رفتارهای معمول جنسی خطری در برندارد.البته از آنجا که فعالیت جنسی میتواند موجب ایجادانقباضات رحمی و تغییر جریان خون آن شود،بعضی از پزشکان پیشنهاد میکنند از هیجانهای جنسی و ارگاسم پرهیزگردد.

اگرچه سقط خودبخودی بصورت معمول در اثر فعالیت جنسی و نزدیکی رخ نمیدهد،ولی میتواند دلیلی برای محدودیت فعالیت جنسی باشد.انقباض رحم و خونریزی در حین حاملگی یک نشانه خطر محسوب میشود.

بطور کلی شرایطی که انجام فعالیت جنسی در بارداری را محدود میکنند عبارتند از:

1-     سابقه سقط

2-      سابقه زایمان زودرس

3-     انقباض رحم و خونریزی از رحم

4-      سابقه زایمانهای زیاد

5-      نارسایی گردن رحم

6-      سابقه فشارخون افزایش یافته در اثرحاملگی

7-      دیابت

8-      پارگی زودرس پرده های دور جنین

9-      چهارهفته آخر بارداری


چند نکته آموزشی در مورد فعالیت جنسی در بارداری:

1-     با معده خالی سکس نکنید.

2-      در سه ماهه اول حاملگی حساسیت سینه ها شایع است.بنابراین از همسرتان بخواهید تحریک سینه ها را به حداقل برساند.

3-      از وضعیتهای مناسب استفاده کنید.

4-      وضعیتی راانتخاب نمایید که حین سکس کمترین فشار را به شما وارد می آورد.

5-      از سکس کردن بهنگام خستگی بدنی بپرهیزید.

6-      بعلت افزایش ترشحات واژن مراقب بهداشت خود باشید.

7-      ناحیه تناسلی را باآب گرم شستشو داده از مصرف صابونهای عطردارخودداری نمایید.

8-     بعد از ارگاسم،ماساژ کمر میتواند کمی از ناراحتی شما بکاهد.

9-     افزایش یا کاهش میل جنسی در بارداری طبیعی است.

چهارتا شش هفته بعد از زایمان، اعضای زن به حالت عادی برمیگردد. اندازه دیواره واژن و فرج بتدریج کاهش می یابد ولی هرگز به حالت پیش از حاملگی برنمیگردد.معمولا"بهبود زخم رحم به دو هفته زمان احتیاج دارد ولی ممکن است چهار هفته طول بکشد تامحل جوش خوردن آن حالت الاستیکی پیدا کند تا نزدیکی راحت و بدون درد انجام پذیرد.اغلب به زنان توصیه میشود برای شروع فعالیت جنسی بین چهار تا شش هفته بعد از زایمان صبر کنند.

 

 

منابع:

-        حیدری، معصومه؛ کیانی، آزیتا؛ فقیه زاده، سقراط. (1385). بررسی و آگاهی و نگرش زوجین در مورد روابط جنسی در دوران بارداری. مجله دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره 63. شماره 9 آذر 1385..ص 89-83.

-        مرادی، جلال. (1388).فعالیت جنسی در دوران بارداری . http://www.mjalal.blogfa.com/post-168.aspx

 

-       Erylmaz G, Ege E, Zincir H. Factors affection sexual life during pregnancy in eastern Turkey. Gynecol Obstet Invest 2004; 57: 103-8.

 

-       Naim. M, Bhutto E. Sexuality during pregnancy in Pakistan women. J Pak Med Assoc 2000; 50: 38-44.

 

-       Walbroehl G. Sexuality during pregnancy. Am Fam Physician 1984; 29: 273-5.

 

-       Hamela Olkowska A. Sexuality in pregnant women,Med Wieku Rozwoj 2003; 7: 175-80.

-       12. Dejudicibus MA. Psychological factors and the sexuality of pregnant and postpartum women. J Sex Res 2002; 39: 94-103.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 22:54  توسط جلال مرادی  |